top of page

Privacy policy - NEDERLANDS

 

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij, EKOTRAX en Interim Cargo, kunnen gebruiken. In deze privacy policy maken we graag duidelijk hoe wij hier mee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

EKOTRAX en Interim Cargo kunnen persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van EKOTRAX en Interim Cargo, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EKOTRAX en Interim Cargo verstrekt. EKOTRAX en Interim Cargo kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Jouw voor- en achternaam

- Jouw adresgegevens

- Jouw telefoonnummer

- Jouw e-mailadres

- Jouw IP-adres

 

Waarom EKOTRAX en Interim Cargo jouw gegevens gebruiken

EKOTRAX en Interim Cargo verwerken jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kunnen EKOTRAX en Interim Cargo jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang EKOTRAX en Interim Cargo gegevens bewaren

EKOTRAX en Interim Cargo bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

EKOTRAX en Interim Cargo verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van EKOTRAX en Interim Cargo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EKOTRAX en Interim Cargo gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics & Facebook-pixel

EKOTRAX en Interim Cargo gebruiken Google Analytics en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords- en Facebook-advertenties van EKOTRAX en Interim Cargo zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.

 

Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. EKOTRAX en Interim Cargo hebben hier geen invloed op.

EKOTRAX en Interim Cargo geven geen toestemming om via EKOTRAX en Interim Cargo verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur je naar Koen Dierckx, Data Protection Officer van EKOTRAX en Interim Cargo, via info@ekotrax.be. EKOTRAX en Interim Cargo zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

EKOTRAX en Interim Cargo nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens plaatsvindt, melden EKOTRAX en Interim Cargo deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat ze er kennis van namen aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

 

De website van EKOTRAX en Interim Cargo gebruiken een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

EKOTRAX en Interim Cargo zijn als volgt te bereiken:

Kempenarestraat 50A bus 10

2860 Sint-Katelijne-Waver

Mail: info@ekotrax.be

Tel.: 015 55 68 84

Tel. internationaal: 015 55 68 85

BTW: BE 0449.148.602

Privacy policy - ENGLISH

When visiting our website you leave behind details that we, EKOTRAX and Interim Cargo, are able to use. In this privacy policy we aim to explain how we handle such details, what we do with them and why we do it.

 

Personal data for processing

EKOTRAX and Interim Cargo may process your personal data, because you have used the services offered by EKOTRAX and Interim Cargo, and/or because you have provided this data to EKOTRAX and Interim Cargo yourself when completing a contact form on the website. EKOTRAX and Interim Cargo may process the following personal data:

- Your first name and surname

- Your address details


- Your telephone number


- Your e-mail address

- Your IP address

 

Why do EKOTRAX and Interim Cargo utilise your data?

EKOTRAX and Interim Cargo process your personal data in order to contact you by telephone if you request us to do so, and/or to contact you in writing (by e-mail and/or post) if we are unable to contact you by telephone. EKOTRAX and Interim Cargo may also use your personal data in order to carry out any agreement made with you regarding an assignment and/or for a legitimate reason.

 

For how long do EKOTRAX and Interim Cargo retain data?

EKOTRAX and Interim Cargo do not store your personal data for longer than is strictly necessary to carry out the purpose for which your data was collected.

 

Sharing data with third parties

EKOTRAX and Interim Cargo will only pass your personal data to third parties if this is necessary to carry out the agreement made with you or to satisfy legal obligations.

 

Recording a website visit

We retain your general details when you visit the EKOTRAX and Interim Cargo website, including the IP address of your computer, the timing of your request and details that are sent by your browser. These details are used to analyse visit and click behaviour on the website. EKOTRAX and Interim Cargo use such information to improve the operation of the website. Wherever possible these details are made anonymous and are not transferred to third parties.

 

Google Analytics & Facebook-pixel

EKOTRAX and Interim Cargo use Google Analytics and Facebook-pixel to remember how users operate the website and to assess the effectiveness of Adwords and Facebook adverts from EKOTRAX and Interim Cargo. Information received in this way, including the address of your computer (IP address), is transferred to Google and Facebook and stored by them on servers in the United States. For more information, please read the privacy policy pertaining to Google and Facebook.

 

Google and Facebook may share this information with third parties if legally obliged to do so, or if such third parties are involved in its processing. EKOTRAX and Interim Cargo have no control over this.

EKOTRAX and Interim Cargo do not give permission for information obtained via EKOTRAX and Interim Cargo to be used for other services.

 

Right to view, adapt and remove data

You are entitled to view, correct or remove your own personal data. A request regarding a viewing, correction or removal should be sent to Koen Dierckx, Data Protection Officer at EKOTRAX and Interim Cargo, via info@ekotrax.be. EKOTRAX and Interim Cargo will respond to your request as quickly as possible, and certainly within four weeks.

 

Security

EKOTRAX and Interim Cargo take the appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorised access, improper publication and unauthorised modification. Any infringement concerning personal data will be reported to the Privacy Commission by EKOTRAX and Interim Cargo without unreasonable delay and, if possible, within a maximum of 72 hours after becoming aware of such infringement, unless it is unlikely that such an infringement related to personal data presents a risk to the rights and liberties of natural persons.

 

The EKOTRAX and Interim Cargo website features a reliable SSL Certificate to guarantee that your personal data does not fall in to the wrong hands.

 

EKOTRAX and Interim Cargo can be contacted as follows:

Kempenarestraat 50A bus 10

2860 Sint-Katelijne-Waver

Mail: info@ekotrax.be

Tel.: 015 55 68 84

Tel. international: 00 32 15 55 68 85

VAT: BE 0449.148.602

Anker 1
bottom of page